1 Ayda LYS Edebiyat Tekrar Programı | 2. Hafta

1 Ayda LYS Edebiyat Tekrar programının ikinci haftası için Ersin Arar’ın ikinci yazısı sizlerle. Programı ve yazıyı sizlere sunmaktan mutluluk duyarım.

Ö.Tarık Koç

Not:  Tüm programa şuradan ulaşabilirsin.

1 Ayda LYS Edebiyat Tekrar 2. Hafta Programı

lys edebiyat tekrar calisma programı 2.hafta

Bütün Bu Konuları Nasıl Çalışmalısın?

Geçen hafta ilk yazdığım yazı ile tanışmıştık bu hafta da farklı bir konu ile karşınızdayım.

Bu hafta bilgi ağırlıklı yazmaya gayret ettim. Bu konuları nasıl çalışmalıyız sorusunun cevabını da vereyim. Bu konuları gerçekten öğrenmek istiyorsanız edebiyatı sevin. Eğer edebiyatı sevmezseniz sadece sınavı geçersiniz. Ancak edebiyatı severseniz hayatınıza renk , huzur , mutluluk gelir. Edebiyat sadece bir dersten ibaret değildir. Dersten ibaret olsaydı nasıl çıkardı Yunus Emre , Mevlana , Fuzuli… Ben size edebiyatı sevin derken şiir , roman yazın demiyorum. Sadece edebiyata biraz tecessüsünüz olsun. (Tecessüs : öğrenme merakı)

Not: LYS Edebiyat çalışırken eser-yazar ezberinin en kolay yolunu öğrenmek istiyorsan şu yazıya hemen göz atmalısın.

Bu haftanın ilk konusu: İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ya da Destan Dönemi Türk Edebiyatı!

hakan (1)

Türklerin islamiyeti kabulünden önceki dönemlerde oluşturdukları edebiyata verilen isimdir.

Bu dönemde yazılı eser yok denecek kadar azdır. Genellikle sözlü ürünlerden oluşmuştur bu dönem. M.Ö 4000’li yıllarda başlayan bu edebiyat dönemi neredeyse M.S 6000’li yıllara kadar yazılı eser vermemiştir ve bu yıla kadar Sözlü Edebiyat Dönemi olarak adlandırılan bu dönem, ilk yazılı eserler verildikten sonra Yazılı Edebiyat Dönemi olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

Eski Türklere ait olan en eski yazılı belge Orhun Yazıtları bu döneme denk gelir.

Şöyle bir sonuca varabiliriz: Orhun Yazıtlarından önceki dönem Sözlü Edebiyat Dönemi ,Orhun Yazıtlarından sonra ki döneme ise Yazılı Edebiyat Dönemi diyebiliriz.

Not: Bu konudan kendini test etmek istiyorsan şu testimizi çözmeyi unutma.

İkinci konumuz: İslamiyet Etkisinde Türk Edebiyatı

Tam anlamıyla bir Yazılı Edebiyat Dönemidir. Türkler 10. yüzyıldan itibaren kitleler hâlinde İslamiyet’i kabul etmeye başlamış ve İslam kültürünün etkisiyle yavaş yavaş yeni bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Bu Edebiyat Döneminden yavaş yavaş öğrendiklerimiz ile  kendi öz edebiyatımız olan Divan Edebiyatı meydana çıkacaktır.

Divan Edebiyatı ise 13.yüzyılda başlar. Divan Edebiyatı varlığını 19.yüzyıla kadar sürdürmüştür.

İslamiyet Etkisinde Türk Edebiyatının ilk eserleri şunlardır:

  • Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi)
  • Divanü Lügati’t Türk (Türk Dilleri Sözlüğü)
  • Atabetü’l Hakayık (Hakiketler Eşiği)
  • Divan-ı Hikmet (Hikmet Divanı)
  • Muhakemetü’l – Lügateyn (İki Dilin Yargılanması)
  • Dede Korkut Hikayeleri

Üçüncü konumuz: Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı kendine has üslubu ve dili olan bir edebiyat koludur.

Bu edebiyat dönemi kendi arasında 3’e ayrılır.                                                

1)Anonim Halk Edebiyatı

2)Aşık Tarzı Halk Edebiyatı

3)Dini – Tasavvufi ( Tekke) Edebiyatı

Anonim Halk Edebiyatı:

Halk tarafından uzun dönemler sonunda oluşmuş, halkın ortak malı olan ürünlerden oluşan bir edebiyattır. Halkın ortak malı olan edebiyatın genel ismidir. Bu edebiyata ait şiirlerin (türkü, mani. ağıt) kime ait olduğu bilinmemektedir. Her eseri bir sanatkâr, şair vb. ortaya koyduğu gibi anonim edebiyata ait olan nazım biçimlerini de bir ilk söyleyen vardır, ama zamanla ilk söyleyen unutulmuş ve halkın beğenisinde yaşamaya başlamış olan bu eserler anonimleşmiştir.

 

Aşık Tarzı Halk Edebiyatı:

Âşık, Türk Halk Edebiyatında XV. yüzyılın başından itibaren görülen şair tipidir. Âşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu “aşk badesini’ içmekle ve “sevgilisinin hayalini” görmekle kazandığına inanılır. Rüyada genellikle âşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır. Rüyaların süsü aksakallı bir derviş ve bazen bir bazen üç dolu bardaktır. Bardağın rüyada tas hâlinde görülmesine de sık sık rastlanır.

 

Dini – Tasavvufi (Tekke) Edebiyatı:

İslamiyet sonrası Türk halk edebiyatı kapsamında, bir yandan şaman şiirinin izleri­ni taşıyan, diğer yandan da düşünsel olarak İslam dini ve tasavvufla beslenen dinsel halk edebiyatı oluşmuştur.Bu edebiyat, işlediği konularla halk dilini, düşüncesini, duygu ve inancını esas ala­rak toplumsal kesimlerin bütününe seslenmektedir. Dinsel halk edebiyatı, Ah­met Yesevi’nin Hikmet‘lerindeki öğretici unsurları , Yunus Emrenin ilahilerindeki duygu ve düşünceleri aşılama, inandırma ve coşturma isteğini günümüze kadar sürdüregelmiştir. Dinsel halk edebiyatı bu yanıyla geniş toplumsal kesimler arasın­da birleştirici, ortak duyguları zenginleştirici bir işlev kazanmıştır. Mesaj iletme kaygısından dolayı İslami halk edebiyatı ürünlerinde dinsel temalar ağırlık taşı­maktadır.

 

Divan Edebiyatı

divan edebiyatı

Zümre Edebiyatı , Saray Edebiyatı ne derseniz artık ama genel adıyla bilinen Divan Edebiyatıdır.

Klasik edebiyat, yüksek zümre edebiyatı olarak da bilinen Divan edebiyatı, Türklerin 13. ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu’da oluşturdukları İslam kültürünün ortak özelliklerini yansıtan, geniş ölçüde Arap ve Fars edebiyatlarının etkisini taşıyan bir dönemdir.

Şairler, eserlerini “Divan” adı verilen kitapta topladıkları için bu ismi almıştır. Divan şairleri, Arap ve İran edebiyatından aldıkları nazım biçimlerini kendi duyuş ve düşünüşlerine göre kullanmışlardır.Divan edebiyatı, Türklerin İslam dinini kabul etmelerinden sonra oluşmuş bir edebiyattır. Bundan dolayı din, Allah, peygamber, tasavvuf vb. konular bu edebiyatta önemli bir yer tutar.

Divan şairleri, çoğunlukla medrese kültürüyle yetişmiştir. Divan şairlerinin işlediği en önemli konuların başında aşk gelir. Şiirlerde çoğunlukla ‘Allah aşkı. peygamber aşkı” işlenmiştir. Divan şiirinde bir kişiye duyulan ve mecazi aşk olarak nitelenen aşk da ele alınır. Ancak mecazi aşk da çoğunlukla Allah aşkına (ilahi aşk) dönüşür.Divan edebiyatında şiire, düzyazıdan daha çok önem verilmiştir. Ancak bu, divan edebiyatında nesir olmadığı anlamına gelmemelidir. Çünkü divan edebiyatında nesir alanında da eserler verilmiştir.

 

Batı Edebiyatı

Batı Edebiyatı Tanzimat Fermanının ilanı ile başlar ancak Tanzimat Fermanının ilanı ile hemen eserler verilmez.

Batı Edebiyatında bize en büyük adımı attıran isim tartışmasız Şinasidir. Şinasi bir çok türün ilk örneklerini ve bir çok türde yenilikleriyle bizim Batı Edebiyatı’mızdaki öncümüz olmuştur. Tanzimat Edebiyatının asıl başlangıcı yine Şinasi’nin Tercüman-ı Ahval ( Hallerin Tercümanı ) gazetesi ile başlar.

Bu dönemde Şinasi , Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat Edebiyatı Birinci Döneme denk gelen yazarlara yük daha çok binmiştir. Yazdıkları romanlar , şiirler , makaleler içerik bakımından edebi değer bakımından düşük olsa da o eserleri değerli kılan ilk olmalarıdır.

 

“1 Ayda LYS Edebiyat Tekrar Programı | 2. Hafta” için 4 cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir