Medeni Hukuk Zihin Haritaları ile Çalışma Notları(10 Adet)

Merhaba arkadaşlar,

Finallerimin yaklaşmasıyla birlikte çalışma notlarımı paylaşmanın zamanı geldi diye düşündüm.

Alt kısımda dosyayı indirebilmeniz için bir bağlantı bulunuyor.

Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum. Eğer elinizde notlar varsa ve paylaşmak isterseniz iletişime geçebilirsiniz 🙂

 

1)Kanunda Uygulanacak Hükmün Bulunması

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Kanunda Uygulanacak Hükmün Bulunması
  • Düz ve Zıt Anlam
  • Yorum
   • Kavram
    • Bir kanun hükmünün anlamının tespiti
   • Çeşitler
    • yasama yorumu
    • yargı yorumu(kazai) yorum
    • bilimsel(ilmi) yorum
   • Metodları
    • subjektif tarihi yorum metodu
     • kanun koyucunu kanunu yaparken iradesi
    • objektif tarihi yorum metodu
     • kanun koyucunun kanunu yaparken iradesi+teknolojik gelişmeler
    • objektif güncel yorum metodu
     • kanun koyucunun kanunu yaparken iradesi+teknolojik gelişmeler+değişen değer yargıları
    • serbest yorum metodu
     • kanun metnine bağlı değil
   • Medeni Kanunumuz
    • Mk1
     • Kanun özüyle ve sözüyle uygulanır
    • Kanunun ruhi ile bağdaşmayan bir lafzi yorum kabul edilemez
     • eğer lafzi ve ruhu çatışıyorsa
      • kanun boşluğu
    • Lafzi yorumla sonuca varılamazsa
     • ruhuna bakılır
      • açıklayıcı yorum
       • lafzi=ruhi
      • değiştirici yorum
       • lafzi eşit değil ruhi
      • genişletici yorum
       • lafza göre hükmün anlamı genişletilirse
      • daraltıcı yorum
       • daraltılırsa
   • istisnalar
    • Sınırlama
    • yasaklama
    • normal düzenden ayrılan istisna kanunlar
    • bu tarz kanunlar genişletilemez
   • Yorum yaparken başvurulacak unsurlar
    • Kanunun Sistemi
     • kıyas
      • kanun boşluğu doldururken kanunun başka hükmünden kıyas yolu ile yaralanmadan farklıdır
     • öncelik
     • kenar başlıkları ve maddelerin sistematik ayrımı
     • madde başlıkları(matlap)
    • Kanunun Hazırlık Çalışmaları
    • Hükmün Amacı
    • Yorumun yapıldığı zaman ve koşullar
     • Anayasaya aykırı olmayacak
     • Kanuna aykırı bir yorum yapılamaz
     • Doktrin
     • Mahkeme içtihatlari
  • Bulunan Hükmün Uygulanabilir Olması
   • Yer İtibariyle
    • Milletlerarası Özel Hukuk
    • Türkiye Cumhuriyeti sınırları
   • Zaman İtibariyle
    • Uygulama Alanı
     • Kanunun geçmişe etkisi
      • hukuk güvenliği ile bağdaşmaz
     • Geçmişe etkili olmama kuralı
     • kazanılmış haklar
      • eski kanuna
     • beklenen haklar(muntazar)
      • yeni kanun
     • Kanunların Çatışması
      • somut olaya ilişkin farklı çözümler sunuyorsa
      • iki kanunun aynı olaya ait zıt düzenlemeler içermesi
      • özel vs genel
       • genel önce özel sonra ise
        • özel uygulanır
       • genel sonra özel önce ise
        • yorumlama unsurları göz önüne alınır
         • hakim karar verir
   • Nitelik İtibariyle
    • taraflarca aksi kararlaştırılamayan
     • emredici hukuk kuralları
      • eğer aksi kararlaştırılmışsa
       • sözleşme hükümsüz
      • nasıl belirlenir
       • açıkca belirtilmiş olabilir
        • MK 949
       • hükmü lafziyle ve ruhuyla kontrol etme
       • taşıdığı menfaatlere bakma
       • kamu düzenine ilişkin hükümler
       • genel ahlaka ilişkin hükümler
       • kişiliği koruma amacına yönelik hükümler
    • aksi kararlaştırılabilen
     • yedek hukuk kuralları
      • tamamlayıcı hukuk kuralları
       • sözleşmedeki bir boşluğu doldurucu nitelik
        • aynı anda borçların ödenmesi
         • BK 207/2
      • yorumlayıcı hukuk kuralları
       • tarafların bir sözleşmede kullandıkları ve ne olduğunu açıklayamadıkları bir husus için kullanılırlar
        • ay başı
        • ay ortası

2)Hak Kavramı

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • • Hak Kavramı
  • Beklenen(muntazar) Hak
   • hak henüz doğmadı
   • somut bir hukuki sebebe dayanarak ileride doğma ihtimali var
   • bir alacak hakkı doğumunun bir şartın gerçekleşmesine bağlı kılındığı durumlarda
  • Terim
   • Fransızca
    • droit
   • Almanca
    • Recht
   • İtalyanca
    • dritto
   • Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korumada yararlanma yetkisi tanınan menfaattir.
   • Objektif hak
    • Hukuk
   • Subjektif hak
    • Hak
  • İrade Teorisi
   • Windscheid
   • Bir kimse ancak başkalarını kendi iradesine göre zorlayabildiği takdirde o kimsenin o konuda hak sahibidir.
  • Menfaat Teorisi
   • Jhering
   • hukuken korunan menfaat
  • Şu anki teori

3)Hakimin Takdir Yetkisi+Kanun Boşluğu

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Bulunan Hükmün Uygulanış Tarzı ve Hakimin Takdir Yetkisi
  • Mantık kuralları
  • Hüküm içi boşluk
   • Hakimin Takdir Yetkisi
    • hukuka ve hakkaniyete göre
    • hükmün uygulanması için gerekn şartların gerçekleşip gerçekleşmediği
     • mk 27
    • hükmün uygulanmasıyla varılacak sonucu tayin
     • mk 182/2
    • somut olayı dikkate almak
    • gerekçe vermek
   • Hüküm vardır
    • Uygulanabilmesi hüküm doşı unsurların tamamlanmasına bağlıdır
 • otarikkoc.com
 • Kanun Boşluğu
  • uygulanabilir bir hüküm yoktur
  • bilinçli susma
   • kanun bir meseleyi olumsuz bir şekilde çözmüştür
  • Gerçek-Gerçek Olmayan
   • gerçek
    • açık
   • gerçek olmayan
    • örtülü boşluktan geniş
    • hüküm uygulamayı tatmin etmiyorsa
  • Örtülü-Açık
   • Açık
    • lafız ve yorum ile uygulanabilecek hüküm yoksa
   • Örtülü
    • lafız ve ruhu uyuşmuyorsa
  • Bilinçli-Bilinçsiz
   • bilinçli boşluk
    • bilerek ve isteyerek
   • blinçsiz boşluk
    • ihmalden doğan boşluk
     • kanun koyucunun ihmail
    • fiili boşluk
     • teknolojik gelişmeler

4)Hakkın Kötüye Kullanılması

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hakkın Kötüye Kullanılması
  • Anlamı
   • hakların amacına uygun kullanıılmaması ve dürüstlük kuralıyla bağdaşmamasıdır.
   • Haksız fiil ile karıştırma!
   • Kurallara uygun yapılan bir bina diğer tarafa zarar verebilir
    • hakkın kötüye kullanımı değil!
  • Hakkın kötüye kullanılması halleri
   • Prensip
    • her somut olaya göre incelenir
   • kötüye kullanıldığını gösteren kriterler
    • Meşru bir menfaat bulunmaması
     • sırf karşıdakine zarar vermek için
      • belediyenin seçim bölgesine pano asması
      • sırf komşunun zararı için menfaatsiz duvar yapma
     • gayrimeşru kazanç elde etmek
      • havaalanı arazisine direk dikmek
    • Kazanılan menfaat ve zarar arasındaki dengesizlik
     • hasta kiracının çıkarılması
    • Kendi ahlaka aykırı davranışına dayanarak hakkın kötüye kullanılması
     • nemo auditur propriam turpitudinem allegans
     • birisini oyalayıp zamanaşımı demesi
     • hak sahibinin delil karartma amacıyla davayı geç açması
     • evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğun babalık davasının açılmaması için kandırılması
     • kasden şekli şarta aykırı kurulan sözleşmenin yine o kişi tarafından geçersizlik talebi
     • vekalet ile iş yapılan durumda vekilin vekalet görevini kötüye kullandığını bilmesi veya bilebilecek durumda olmasında artık sadece müvekkili bağlayacağını ileri sürmesi
     • muvazaalı sözleşmede bu sözleşmenin muvaazalı olduğunu ileri sürerek geçersizlik istemesi(kendi muvazaasına dayanması)
    • Uyandırılan güvene aykırı davranışta bulunulması
     • çelişkili davranış yasağı
      • venire contra factum proprium nemini licet
     • ayırt etme gücü varmış gibi kredi kartı alan ve sonra ayırt etme gücüm yoktu diyen
     • şekle aykırı sözleşmede borcunu ifa edip sonrasında sözleşme geçersiz diyen
     • paylı mülkiyette paydaşların kendi aralarında gayriresmi bir şekilde taşınmazı taksim edip(hususi taksim) kanuni önalım hakkını kullanmaya kalkışması
  • Yaptırımı
   • Hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz
    • hakkın kötüye kullanıldığı talepler ve savunmalar nazara alınmaz
    • zararı önleyici dava
    • tazminat davası
    • hukuki ilişkiyi değiştirici dava
    • ilişkinin sona erdirilmesi davası
   • Res’en dikkate alınır

5)Hakların Çeşitleri

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hakların Çeşitleri
  • 1.Para ile ölçülebilen değeri bulunup bulunmama açısından
   • Malvarlığı Hakları
    • Alacak Hakları
     • *feraget yoktur
     • kimse kendisine yapılan bağışlamayı kabul etmek zorunda değildir.”
     • *Haksız fiil
     • *Sebepsiz zenginleşme
     • Sözleşmeler
     • *vekaletsiz iş görme
     • *sözleşme görüşmelerinde kusurlu davranma
    • Ayni Haklar
     • Eşya Üzerinde Sağlanan Yetki
      • Mülkiyet Hakkı
      • *Sahibine kullanma(usus), semerilerinden faydalanma(fruktus) ve tüketme(abusus) yetkilerini sağlar.
      • *Tam yetki
       • Tek Şahıs Mülkiyeti
       • Birlikte Mülkiyet
        • El birliğiyle mülkiyet
         • Elbirliği ortaklığı
          • Bir kişinin ölümü üzerine onun mirasçılarının oluşturduğu, tüzel kişiliği bulunmayan miras şirketi
        • Paylı Mülkiyet
         • her paydaş kendi payı üzerinde hak sahibidir.
      • Sınırlı Aynî Haklar
       • İrtifak Hakları
        • İntifa
        • Sükna
        • Geçit Hakkı
        • Üst Hak
        • Kaynak Hakkı
       • Rehin Hakkı
        • fer’i hak
         • alacak temlik edildiğinde rehin hakkı temlik edilen kişiye geçer
       • Taşınmaz Yükü
     • Eşya Üzerinde Doğrudan Doğruya Hakimiyet
      • Zilyetlik
       • Taşınırlarda
      • Tescil
       • Taşınmazlarda
    • Maddi Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar
     • paylı mülkiyette paydaşların alım hakkı
    • Fikri Haklar
     • fikri mülkiyet
     • edebi ve artistik mülkiyet
     • sınaî mülkiyet
   • Şahıs varlığı hakları
    • kişilik(şahsiyet) hakkı
  • 2.İleri Sürülebileceği Çevre Açısından
   • Mutlak Haklar
    • herkese karşı ileri sürülebilir
    • aynî haklar
    • kişilik hakkı
    • velâyet hakkı
    • manevi yönüyle fikri haklar
   • Nisbi Haklar
   • *belirli bir kişiye veya sınırlı bir gruba karşı ileri sürülebilir
   • ÖRN: *yenilik doğuran haklar
   • *aile hukuku kökenli haklar
    • Alelâde nisbî haklar
    • Etkisi Güçlendirilmiş nisbî haklar
     • tapuya şerh
     • ileri sürülebileceği çevre açısından etkisi güçlendirilmiş olur
     • şerhedilebilir nisbî haklar
      • önalım hakkı(şuf’a)
      • alım(iştira)
      • geri alım(vefa)
      • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan inşaat hakkı
      • rehinli alacaklının boş dereceye ilerleme hakkı
      • paylı taşınmazlarda kullanma, yararlanma ve yönetime ilişkin kararlar
      • paylı mülkiyet sözleşmesinin devamını yönelik sözleşmeler
      • yasal önalım hakkından feragat sözleşmesi
  • 5.Bağımsız Olup Olmama Açısından
   • Bağımsız Haklar
   • Bağlı Haklar
    • Eşyaya bağlı haklar
     • eşyanıın kaderine tabiidir
    • Alacağa bağlı haklar
     • fer’i haklar
    • Borç ilişkisine bağlı haklar
     • kiracı kiralayan borç ilişkisi
      • kiralayan kira bedeli alacağını devretse bile fesih hakkı devredilmiş olmaz.
       • fesih hakkı borç ilişkisine bağlı bir hak
    • Bir topluluğa mensup olmaya bağlı haklar
     • dernek kuruluş gibi topluluklarda oy kullanma gibi
  • 4.Kullanma Yetkisi Açısından
   • Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan
    • şahısla kaim haklar
     • boşanma kararı alma
     • evlenme
   • Şahsen Kullanılması Zorunlu Olmayan
  • 3.Kullanılmasının Etkisi Bakımından
   • Alelâde Haklar
   • Yenilik Doğuran Haklar
    • Çeşitleri
     • Yöneldiği sonuç açısından
      • Kurucu yenilik doğuran haklar
       • Alım
        • tek taraflı bir irade beyanıyla bir taşınmazın alıcısı olabilme
       • Önalım
        • bir taşınmazın bir üçüncü şahsa satılması halinde, önalım hakkı sahibine tek taraflı bir girişimle, üçüncü kişiye nazaran öncelikli biçimde o taşınmazın alıcısı olabilrme yetkisi
        • Akdi önalım hakkı
        • kanuni önalım hakkı
         • paylı mülkiyette paydaşlara tanınan hak
       • Geri Alım
      • Değiştirici yenilik doğuran haklar
       • Seçimlik borçlarda seçme hakkı
      • Bozucu yenilik doğuran haklar
       • Boşanma
       • vekilini azletme hakkı
       • haklı sebeple sözleşmeyi feshetme hakkı
     • Hakkın kullanılış tarzı bakımından
      • Sözlü İrade beyanı ile(yenilik doğuran işlem)
       • alım
      • Dava ile irade beyanı
       • önalım
    • Ortak Özellikleri
     • geri alınamaz
     • tek taraflı irade beyanı yeterlidir
     • prensip itibariyle bir şarta bağlı tutulamazlar
     • prensip olarak zamanaşımı söz konu olamaz.
     • hak düşürücü süreye tabiidirler.

başkasına devredilemez ve mirasçıya geçmezler [‘İntifa’ -> ‘Sükna’]

aksi kararlaştırılmadıkça başaksına devredilebilir ve mirasçıya geçerler. [‘Üst Hak’ -> ‘Kaynak Hakkı’]

6)Hakların Kaybedilişi

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hakların Kaybediliş Tarzı
  • mutlak kayıp
   • hakkın tamamen ortadan kalkması
   • bir borcun sona ermesi
    • alacak hakkının kaybı
   • bir malın telef olması
    • mülkiyet hakkının sonu
   • bir malın kamulaştırılması
    • mülkiyet hakkının sonu
   • Bir haktan feragat edilmesi
    • hiç kimse kendisine yapılan bir bağışlamayı kabul etmek zorunda değildir
     • alacak hakkından feragat olmaz
      • ancak ibra sözleşmesi
      • sulh sözleşmesi
       • karşılıklı fedakarlık
       • yargılama dışı sulh sözleşmesi
       • kazai sulh sözleşmes
      • ikale sözleşmesi
       • sözleşmenin tümüyle sona ermesi
    • taşınırlarda
     • terk
   • süreye bağlı hak
    • sürenin bitiminde kendiliğinden sona erer
    • hak sahibi belirli bir beyan ile bu sonuca etkide bulunamaz
    • süre sonunda hakkın ortadan kalkmasının sebebi
     • sürenin dolmuş olması
    • anne-babanın çocuğun mallarını kullanma hakkı
    • belirli süre tanınmış intifa hakkı
   • hak düşürücü süre
    • süre dolduğunda hakkın ortadan kalkmasının sebebi
     • hak sahibinin kendisine tanınan süre içinde hareketsiz kalması
    • tanınan süre içerisinde hakkını kullanırsa
     • hakkın düşmesine engel olmuş olur
    • yasal önalım
     • 3 ay
      • satışın bildirildiği andan itibaren
     • 2 yıl
    • res’en nazara alınır
   • zamanaşımı ile mülkiyet hakkı kaybedilmesi
    • sebebi
     • zamanın geçmesi değil
     • başka bir kişinin zamanın geçmesinden yararlanarak belirli şartların gerçekleşmiş olmasının da katkısıyla yeni bir hak kazanmasıdır
    • res’en nazara alınmaz
  • nisbi kayıp
   • hak birinden başkasına devredilince

7)Hakların Kazanılması

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

Hakların Kazanılması (İktisap)

  • Aslen İktisap
   • hak iktisap edildiği anda doğar
   • zamanaşımı ile mülkiyet hakkı kazanılması
    • kazandırıcı zamanaşımı
   • balıkçının balık tutması
   • taşınırda
    • sahiplenme(ihraz)
   • taşınmazda
    • işgal
  • Devren İktisap
   • birinden diğerine geçmesi
   • iradeye dayanan hallerde kullanılır
    • iradeye dayanmayan halleri de kapsarsak
     • intikal
   • cüz’i intikal
   • külli intikal
    • ölen kişinin bıraktığı malvarlığının(terekesinin) mirasçılara geçmesi
  • Tesisen İktisap
   • sahip olunan hakka dayanarak
    • başka birisine
     • yeni bir hak
      • sağlarsa
      • tesis ederse
   • sınırlı ayni hak

8)Hukuki İşlemin Unsurları

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hukuki İşlemin Unsurları
  • 1.Kurucu Unsurlar
   • İrade Beyanı
    • Çeşitleri
     • Açık-Örtülü
      • Açık İrade Beyanı
       • arzusunu tereddüte yer vermeyecek şekilde açıklaması
       • sözleşmeden döndüğünü yazı ile belirtmesi
       • sözlü
       • yazılı
       • işaret
      • Örtülü(zımnî) İrade Beyanı
       • hal ve şartlardan dolaylı bir biçimde
       • boya kutularının işyerine bırakılması
      • İradeyi ortaya koyan davranış-irade karinesi
       • beyan arzusu bulunmayan
       • hukuki sonuç doğurur
       • irade beyanı kabul edilmesini isteyen somuy olay şartlarını ispatlamalıdır
      • İrade faraziyesi
       • meslek erbablarının susmasının irade beyanı kabul edilmesi
      • Susma(Sükut)
       • dürüstlük kuralı gereği cevap verme gerekiyorsa
        • ortada örtülü irade beyanı vardır
        • yargıtay iç. bir.
         • açık irade beyanı varmışcasına
     • Yöneltilmesi Gereken-Gerekmeyen
      • Gereken
       • kural olarak
        • muhatabına vardığı anda hüküm ifade eder
      • Gerekmeyen
       • Vasiyetname
        • El yazısı şart
        • İmza şart
        • El yazısı+imza+kasada saklaması
         • hukuki olarak geçerlidir.
         • sadece açıklanmış olması yeterlidir
     • Vasıtalı-Vasıtasız
      • Vasıtalı
       • bir haberci
       • telgraf çekilmesi
       • gazeteye ilan
       • tercüman yardımıyla konuşulması
       • muhatap beyanı vasıtanın kendisine aktardığı şekilde öğrenir
      • Vasıtasız
       • sözle
       • mektupla
       • telefon konuşmasıyla
    • Güven prensibi
     • bir işlem dürüstlük kuralı çerçevesinde sanki irade beyanı varmış gibi sonuç doğurur.
     • Hata(yanılma) hükümlerine dayanarak iptal edilebilir.
      • hata yanılma
       • irade bozuklukları
        • 1.Hata(yanılma)
        • 2.Aldatma
        • 3.Korkutma
     • özen eksikliği var mı???
      • şarap açık artırma
      • dernekteki el kaldırma
    • 1.İşlem İradesi
     • bir hukuki sonuca yönelik arzu
    • 2.Fiil İradesi
     • iradesini ortaya koyan hareketi yapma isteği
    • 3.Açıklama İradesi
     • muhataba bildirme isteği
     • açıklama bilinci de denir
   • İrade beyanı dışındaki bazı exceptionlar
    • Evlenme sırasında evlendirme memurunun varlığı
     • Bu sayede imam nikahinın evlilik ilişkisini kurmadığı ve yok hükmünde olduğu
  • 3.Tamamlayıcı Unsurlar
   • Ehliyet eksikliğini giderici izin ve icazet
    • ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılar
     • kanuni temsilcinin
      • izin
      • icazet
   • temsil yetkisi eksikliğinden kaynaklanan noksanlığı giderici izin ve icazet
    • icazet verilirse
     • icazet geçmişe etki eder
      • baştan beri yetki varmışçasına hüküm doğurur.
   • tasarruf yetkisi sınırlamasından kaynaklanan eksikliği giderici izin ve icazet
    • istisna
     • kefalet sözleşmesinde
      • eşin yazılı rızası
      • icazet yolu kapalı
      • rızasız olursa
       • kesin hükümsüz
    • prensip
     • rıza veya icazet yoksa
      • noksan
   • resmi makamın fiili
    • bir ayni hakkın kazanılması için gereken tescil
    • vesayet ve denetim makamlarının izni
    • bir vakfın tüzel kişilik kazanması için gerekli olan tescil
   • geciktirici(taliki) şart
    • geçerli olarak oluşmuş bir hukuki işlemin sonuç doğurması bir şarta bağlanmışsa
     • geciktirici şarta bağlı işlem
    • şart
     • gerçekleşmesi beklenen ama kesin olmayan
     • şüpheli bir olay
    • bozucu(infisahi) şartlar
     • işletme ruhsatının idari makamlarca iptal edilmesi halinde sözleşmenin iptal olacağı hali
    • şarta bağlanamayan işlemler
     • evlenme
     • tapu siciline tescil talebi
     • prensip olarak yenilik doğuran işlemler
   • geciktirici vade
    • bir hukuki işlemin hükümlerini doğurması için kurucu unusurların gerçekleşmesinden sonra belirli bir sürenin gerçekleşmesi de gerekiyorsa
    • vade vs şart
     • şart
      • gerçekleşeceği kesin değil
     • vade
      • tarih gelince kesin gerçekleşecek ve hüküm doğuracak
       • 10 ocakta sözleşme geçerli olacaktır.
    • belirsiz vade
     • yağmurlar yağmaya başladığında
     • gerçekleşmesi kesin
      • ama
       • ne zaman gerçekleşeceği belli değil
  • 2.Geçerlilik Şartlar
   • Her türlü hukuki işlemde arananlar
    • Kişi ehliyeti
     • ayırt etme gücü
      • kişinin akla uygun biçimde dabranma kapasitesi
      • ayırt etme gücü yoksa
       • fiil ehliyeti de yoktur
        • kanuni temsilcinin izniyle dahi işlem yapamaz
        • kanuni temsilci işlemi baştan kendisi yapmalıdır
         • kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarda bu da olmaz
     • ayırt etme gücü+erginlik+kısıtlanma yok
      • fiil ehliyetine sahip
       • tam ehliyetli
     • ergin değilse ya da kısıtlanmış bulunması
      • kanuni temsilcinin
       • rızası
        • önceden izin
       • icazeti
        • sonradan uygun görme
      • izinsiz işlemler noksanlık ile sakat
       • işlemin geçerliliği askıda
        • onay verilirse
         • baştan itibaren geçerli
        • onay verilmezse
         • kesin hükümsüz
    • Emredici kurallar, kamu düzenine, genel ahlâka, kişilik haklarına aykırı veya imkansız olmaması
     • işlem baştan itibaren kesin hükümsüzdür
      • yapıldığı andan itibaren hak ve borç doğurmaz
    • irade beyanlarının sağlıklı olması
     • 1.Hata(yanılma)
     • 2.Hile(Aldatma)
     • 3.İkrah(korkutma)
     • İptal edilebilir
    • Muvazaa
     • İrade beyanlarının danışıklı olması
      • mutlak muvazaa
       • satım sözleşmesi yapar gibi yapmamışlarsa
       • ortada bağlayıcı işlem yoksa
      • nisbî muvazaa
       • aslında bağışlama sözleşmesi yapıp dışa satım gibi gösterdilerse
       • bağışlamanın geçerli olup olmayacağı şekil şartlarının yerine getirilip getirilmediğine bağlıdır
     • dışa karşı yapılmış görünen işlem
      • kesin hükümsüz
   • Bazı hukuki işlemlerde arananlar
    • Şekle uygunluk
     • kanunî şekil
     • rızai=iradi şekil
     • bazen kurucu unsur olabilir
      • evlenmede evlendirme memuru önünde beyanyapılması
       • sözlü şekil
        • istisna
        • özel
     • Adi yazılı şekil
      • irade yazılı olarak açıklanır
      • el yazısı şart değil
      • daktilo
      • bilgisayar
      • metni başkası yazmış olabilir
      • beyan sahibinin elle imzası
       • elektronik imza da kabul ediliyor
     • Özellikli Yazılı Şekil
      • vasiyetnameler
       • baştan sona el yazısı
       • tam tarih konulması
      • kefalet sözleşmeleri
       • kefalet tarihi
       • kefilin sorumlu olacağı azami miktar
       • teselsüle ilişkin ibare
       • hepsi el yazısı ile yazılması zorunlu
     • Resmi yazılı şekil
      • re’sen düzenleme
       • baştan sona resmi bir makam tarafından
       • düzenlenen metin
        • resmi senet
         • resmi senet düzenleme yetkisi
          • prensip olarak
           • NOTER
          • taşınmazlarda ayni haklarla ilgili
           • TAPU sicil memurları
          • belirli durumlarda
           • sulh hakimlerinin de yetkisi vardır
            • mk 532
             • resmi vasiyetname de sulh hukuk hakimlerinin yetkili olması
      • imza tasdiki
       • resmi memur sadece imzaların taraflara ait olduğunu tasdik eder
    • Tasarruf işlemlerinde
     • tasarruf yetkisi
      • doğrudan doğruya etki yapma gücü
      • yetki olmadan yapılan bir tasarruf işleminin sonradan yetkinin elde edilmesi ile geçerli olacağı kabul edilmektedir.
      • iyiniyet tasarruf yetkisi eksikliğini giderir.
      • iflas eden bir tacir iflas eden mallar üzerinden alacaklılarına karşı tasarruf yetkisini kullanamaz
      • tasarruf yetkisinin sınırlandırılması
       • 1.Aile konutu
        • eşin açık rızası olmadan aile konutunu
         • devredemez
         • üzerindeki hakları sınırlayamaz
       • 2.Eşlerden birinin tasarruf yetkisini belirli mallar üzerinden sınırlandırılması
        • diğer eş talep ettiğinde
        • ailenin ekonomik varlığının korunması durumunda
        • evlilik bağından doğan mali bir yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde
       • 3.Bir mala paylı bir biçimde malik olan bir eş
        • diğer eşin rızası olmadıkça o maldaki payı üzerinde tasarrufta bulunamaz.
    • İllî(sebebe bağlı) tasarruf işlemlerinde
     • borçlandırıcı işlemin geçerli olması
     • ÖRN
      • Taşınmaz mülkiyetinin devri
       • borçlandırıcı işlemdeki sakatlık tasarruf işlemini de sakatlar
    • Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde
     • gabin olmaması
      • gabin sebepleri
       • açık bir dengesizlik
       • bu dengesizliğin taraflardan birisince diğerinin işi hafife almasından ya da zor durumda bulunmasından sömürülmesi
      • sonucu
       • tümüyle iptal edilebilir
       • hakimin sözleşmeye müdahale ederek edimler arası dengenin sağlanması

9)Hükümsüzlük Türleri

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hukuki İşlemlerin Hükümsüzlüğü
  • Noksanlık
   • tamamlayıcı unsurlar eksik ise
    • hüküm ifade etmez
    • işlem askıdadır
     • ya tamamlayıcı unsur gerçekleşecek
      • işlem hüküm ifade edecek
     • ya gerçekleşmeyeceği kesin olarak belli olacak
      • işlem tamamen hükümsüz olacak
    • ayırt etme gücü olan küçüklerin ve kısıtlıların işlemlerinde
     • noksanlık vardır
      • res’en dikkate alınır
      • kanuni temsilcisi onay verirse
       • hüküm doğurur
      • onay vermezse
       • baştan itibaren geçersiz sayılır
  • geniş anlamda
   • etkisizlik
   • hukuki işlemlerin
    • eksikliği
    • sakatlığı
    • sonradan etkisizleştiği haller
  • Yokluk
   • kurucu unsuru eksik ise
    • irade beyanı
    • ek kurucu unsurlar
     • evlendirme memuru
   • yazılmamış sayılma???
    • syf 216-217
   • her zaman herkese karşı ileri sürülebilir
   • hâkim re’sen dikkate alır
   • dürüstlük kuralıyla ve hakkın kötüye kullanılmasıyla dahi ayakta tutulamaz
   • irade beyanınında bulunmaya yahut dava açmaya gerek yoktur
  • Kesin Hükümsüzlük
   • kurucu unsuru tamam ama geçerlilik şartlarından birisi eksik ise
    • sözleşme ölü doğar
    • ilişki sakat doğar
     • sakatlık giderilebilir ya da hükümsüz hala getirilebilir
      • iptal edilebilirlik
   • geçerlilik şartlarından birisi eksik ise
   • eşin rızası olmaksızın yapılmış kefalet sözleşmesi
   • düzen hükümlerinde
    • yabancı dilde sözleşme
     • sözleşme geçerlidir
     • kanuna aykırıdır
   • herkes tarafından her zaman ileri sürülebilir
   • irade beyanınında bulunmaya yahut dava açmaya gerek yoktur
   • re’sen dikkate alınır
   • geçersizliğin ortadan kalkması işlemi geçerli hale getirmez
    • işlem geçerli biçimde yeniden yapılmalıdır
   • dürüstlük kuralına göre istisnai durumlarda geçerlilik kazandırılabilir
   • geçersiz işleme dayanan borcun ifa edilmiş olması işlemi geçerli kılmaz
    • borcun iadesi gerekir
   • tahvil
    • geçersiz işlemin geçerli hale dönüştürülmesi
     • noterde yapılan taşınmaz satış sözleşmesinin
      • taşınmaz satış vaadine dönüştürülmesi
   • kısmi kesin hükümsüzlük
    • hukuki işlemin belirli kısmınının hükümsüz sayılıp geriye kalan hükümlerini ayakta tutmak
    • değiştirilmiş kısmi hükümsüzlük
     • ikame hüküm
      • kısmi kesin hükümsüzlük halinde
       • geçersiz hüküm yerine başka hükmün geçirilmesi
   • genişletillmiş kısmi hükümsüzlük
    • geçersiz olan hüküm olmaksızın geriye kalan hükümler de kabul edilemez.
  • Nisbi Etkisizlik/Nisbi hükümsüzlük
   • hukuki işlemin sonuçlarının bazı kimselere karşı ileri sürülememesi
   • değişikliğin onlara karşı etkili olamaması
   • alacak temlikinde temlik işlemi borçluya bildirilmemişse
    • iyiniyetli borçluya etki yapmaz
     • eski alacaklıya yapılan ifa geçerlidir
   • müflisin iflas masasına giren malları üzerinde hukuki tasarruf haklarının onun alacaklılarına karşı hüküm ifade etmemesi
  • iptal edilebilirlik
   • bozucu yenilik doğuran bir haktır
   • hak düşürücü süreye tabiidir
   • işlem geçerlilik kazanabilir derecededir
    • eğer iptal hakkı kullanılmazsa
     • res’en dikkate alınmaz
     • düzelebilir hükümsüzlük
     • baştan beri geçerli
   • tek taraflı beyan ile kullanılır
    • baştan itibaren hükümsüz
   • hata,hile, korkutma
    • 1 yıllık süre
   • gabinde de kullanılabilir
   • iptal edilebilir bir evlenme
    • dava yoluyla
    • iptal kararı geçmişe etkili değildir
   • ölüme bağlı tasarruflarda
    • dava yoluyla
    • başlangıçtan beri hükümsüz hale getirir.

10)Hukuki İşlemlerin Türleri

Dosyayı cihazınıza kaydetmek için tıklayın:

 • Hukuki İşlemlerin Türleri
  • Gerekli İrade Beyanı Adedi Açısından
   • Tek taraflı
    • vakıf kurma
    • vasiyetname
    • yenilik doğuran hakların kullanılması
   • İki Taraflı(sözleşmeler)
    • akit
    • protokol
   • Kararlar
    • yeterli bir çoğunluk
    • topluluğun bütün üyelerini etkiler
   • Müşterek Hukuki İşlemler
    • toplu hukuki işlem
     • irade beyanları ortak noktada
    • müşterek hukuki işlemler
     • 3 öğrenci ve kira
     • irade beyanları birbirine paralel
  • Malvarlığına Yaptıkları Etki Bakımından
   • Malvarlığı Azalan Taraf için
    • Borçlandırıcı İşlemler
     • malvarlığının pasifini artıran işlemlerdir
     • çoğu sözleşme
    • Tasarruf İşlemleri
     • malvarlığına doğrudan doğruya etki eden
      • devretme
      • sınırlama
       • intifa
       • sınırlı ayni hakların kurulması
      • sonlandırma
       • fesih
       • terketme
     • sebebe bağlı(illi) tasarruf işlemi
      • tasarruf işlemi hükümsüz
      • tasarruf işleminin dayandığı borçlandırıcı işlem geçersiz olduğundan
      • taşınmaz devri
       • tescil
        • eğer sözleşme geçersizse tapudaki tescil geçersiz olur.
     • Soyut(mücerret) tasarruf işlemi
      • sebebsiz zenginleşme
      • tasarruf işlemi geçerli
   • Malvarlığı Artan Taraf için
    • Kazandırıcı İşlemler
     • ivazlı
      • karşılık alınıyor
       • satış işlemi
       • menfaat var
     • ivazsız
      • karşılık alınmıyor
       • bağışlama
       • vasiyet ile mal bırakma
       • menfaat yok
     • Hukuki sebep açısından
      • 1.İfa Sebebi
       • causa solvendi
      • 2.Alacak Sebebi
       • causa credendi
      • 3.Bağışlama Sebebi
       • causa donandi
        • bağışlama
        • vasiyetname
     • Nasıl ortaya çıkarlar?
      • tasarruf işleminden
      • borçlandırıcı işlemden
      • maddi fiil ile
       • işleme örneği
        • buda heykelciği
  • Hüküm İfade Edeceği An Bakımından
   • hüküm ifade eden(sağlar arası) işlemler
   • ölüme bağlı tasarruf işlemleri
    • vasiyetname
    • miras sözleşmeleri
  • İrade Beyanının Yöneltilmesi Açısından
   • İrade beyanının yöneltilmesi gereken
    • kişiye yöneltilen
     • sözleşme feshi
    • resmi makama yöneltilen
     • miras reddi
   • İrade beyanının yöneltilmesi gerekmeyen
    • vasiyetnamenin el yazısıyla yazılıp bir kasada saklanması
  • Etki Doğurduğu Alan Bakımından
   • Kişiliği ilgilendiren işlemler
    • evlenme
    • boşanma
    • nişanlanma
   • Malvarlığını ilgilendiren işlemler
    • alacağın devri
    • taşınmazın devri

“Medeni Hukuk Zihin Haritaları ile Çalışma Notları(10 Adet)” için 8 cevap

 1. Acaba iksir eğitim hafıza ezber kursuna gidicem acaba siz duydunuz mu iyi bir eğitim veriyorlarmidir lys edebiyat ezber için ya da sizin önerebileceginiz bir kurs var mı ??

  1. İksir eğitimi hiç duymadım. Bu konuda bilgim yok. Ben hazırlanırken edebiyatseminerleri.com dan faydalanmıştım. Hoşuma gitmişti. Ama yine de edebiyat için sadece ezbere karşıyım. Edebiyat sınavı için ezber gerekli gibi görünse de aslında edebi metin okumaları da önemli. Örneğin çalıştığın edebi dönemden şairlerin ünlü şiirlerini okumak, bu şiirler üzerine düşünmek paha biçilemez bir lezzet.

  1. Genel olarak MEB kitaplarında geçen eser ve yazarları bilmeniz çıkma olasılıkları yüksek olduğundan iyi olacaktır. Bu eser ve yazarlardan başka her edebi dönemin önemli yazarlarının eserlerini bilmen de iyi olacaktır. Son olarak ÖSYM’nin ne soracağı pek belli olmuyor. Edebiyatımızdaki herhangi bir eser ve yazar da çıkabilir. Genelde bu tarz soruları genel-kültür bilginizden çözmeniz isteniyor. Bu sorular için ezber yerine yeni çıkan eserlere ve edebi dergilere bakılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir